Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN YOURSMINC

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de internet applicatie Yoursminc.

Yoursminc is een product van Yoursminc B.V.

Artikel 1. Definities

1.1.      Yoursminc: Yoursminc B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57365709 en de leverancier van de applicatie.

1.2.      Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Yoursminc de overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de applicatie.

1.3.      Applicatie: Yoursminc is de naam van de internet applicatie welke door Yoursminc aan de klant ter beschikking wordt gesteld.

1.4.      Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de applicatie door klant.

1.5.      Partij: Iedere partij bij de overeenkomst.

1.6.      Website: ‘Yoursminc.nl’, ‘Yoursminc.be’.

1.7.      Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.

1.8.    Externe systemen: Programma’s waarmee Yoursminc een koppeling tot uitwisseling van gegevens onderhoudt. Denk hierbij aan webshops.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.      Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Yoursminc zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2       Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Yoursminc, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3       Bij ingebruikname van de applicatie verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met deze bepalingen.

2.4       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5       Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Yoursminc en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.6       Indien onduidelijkheid bestaat over een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1.      Klant gaat de overeenkomst met Yoursminc aan door zich te registreren voor een abonnement via het aanmeldformulier op de Website.

3.2.      Yoursminc heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de klant te weigeren.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1.      De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand en zal iedere maand stilzwijgend worden verlengd voor de duur van 1 maand.

4.2.      De overeenkomst kan door een partij worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

4.3.      Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Yoursminc gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

4.4.      Yoursminc zal na beëindiging van de overeenkomst de gegevens van klant kosteloos voor minimaal twee maanden archiveren. Indien de klant besluit om zijn account opnieuw te laten activeren kunnen de gearchiveerde gegevens op verzoek van de klant kosteloos beschikbaar worden gesteld.

4.5.      Indien je hebt besloten, na het doorlopen van de proefperiode van 3 maanden, over te gaan tot een betaald abonnement voor de periode van een maand, kwartaal of jaar en je wilt dit besluit herroepen, dan kun je dit doen door binnen 14 dagen zelf de licentie te beëindigen vanuit de applicatie. Een beschrijving van hoe je dit kunt doen vind je in het volgende support artikel. Wij zullen in deze situatie een eventueel overgemaakte betaling terugstorten op je bankrekening.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de dienst

5.1.      Klant bepaalt zelf welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Yoursminc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart Yoursminc hierbij voor aanspraken van derden.

5.2.      Klant moet het wachtwoord voor toegang tot de dienst geheim houden. Yoursminc is niet verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een klant, die zich aanmeldt op de dienst, ook daadwerkelijk de klant is.

5.3.      Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Yoursminc mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de dienst.

5.4.      Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst behoudt Yoursminc zich het recht voor haar verplichtingen jegens klant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Yoursminc tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de dienst is gehouden.

Artikel 6. Toegang en updates

6.1.      Yoursminc zal klant gedurende de looptijd van de overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal Yoursminc aan klant toegang geven tot de dienst middels een gebruikersnaam (mailadres) en wachtwoord, waarmee de dienst door klant kan worden gebruikt.

6.2.      Yoursminc heeft het recht de programmatuur van de dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Yoursminc klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van email. Yoursminc is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de dienst.

6.3.      Yoursminc is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 7. Onderhoud

7.1.      Yoursminc spant zich in de dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag voor klant beschikbaar te houden.

7.2.      Yoursminc behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienst. Yoursminc zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en klant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Yoursminc zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schade jegens klant gehouden zijn.

Artikel 8. Ondersteuning

8.1.      Yoursminc ondersteunt haar gebruikers door middel van een support desk welke telefonisch (088-112214) maar ook via een zgn. ‘Chat Box’ is te benaderen. De support desk is geopend maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 17:00 uur . Zaterdags en Zondags is de support desk gesloten.

8.2       De Yoursminc support desk is eveneens te benaderen d.m.v. email gericht aan support@yoursminc.nl. Yoursminc zal haar uiterste best doen om binnen 48 uur te reageren op email van haar gebruikers.

8.3       Yoursminc biedt haar gebruikers eveneens een groot aantal artikelen aan waarin diverse functies zijn toegelicht. Deze artikelen zijn te vinden op de pagina van de website www.yoursminc.nl.

8.4       Gebruikers van een betaalde licentie hebben ongelimiteerd het recht op het gebruik van de support desk., rekening houdend met de onder 8.1 genoemde tijden

Artikel 9. Prijzen

9.1.      Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2.      Alle prijzen op de website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3.      Yoursminc behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen zullen ingaan op de eerste dag van de volgende maand. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat kan deze de overeenkomst opzeggen met als ingangsdatum de eerste dag van de volgende maand.

Artikel 10. Betaling

10.1.     De vergoeding van de door Yoursminc te leveren diensten wordt tijdens de aanmeldprocedure op de website aan klant kenbaar gemaakt.

10.2      Betaling van de door Yoursminc geleverde diensten zal plaatsvinden op basis van automatisch incasso

10.3      Klant verleent bij het aangaan van een abonnement op de door Yoursminc geleverde diensten het recht aan Yoursminc, om de aan Yoursminc verschuldigde vergoeding automatisch te incasseren. Incasso vind plaats vanaf de bankrekening welke tijdens registratie voor de af te nemen diensten door klant is opgegeven.

10.4   Bij het falen van de automatische incasso (stornering) zal Yoursminc ervoor kiezen een betalingsherinnering te sturen waarin een elektronische betaallink is opgenomen en zal de betaalwijze voor toekomstige incasso op gelijke wijze plaatsvinden.

10.5      Facturering van de verschuldigde vergoeding vind telkens vooraf plaats aan het begin van de maand.

10.6      De automatische incasso waarvoor Klant Yoursminc heeft gerechtigd vind vervolgens plaats rond de 15e van de volgende maand.

10.7   De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

10.8.     Betaling maatwerk

Functionaliteituitbreiding op verzoek van een klant wordt separaat in rekening gebracht dan wel als een additionele abonnementsprijs verrekend.

10.9.     Betaling additionele diensten

Voor het gebruik van additionele diensten zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om digitale facturen te laten herkennen en verwerken (Scan & Herken), worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten worden vermeld binnen de applicatie.

De kosten zullen worden opgenomen in de eerst volgende factuur welke de klant ontvangt.

10.10      Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

10.11 Indien een factuur langer dan 2 maanden onbetaald blijft, zal de applicatie Yoursminc het uitvoeren van mutaties en het exporteren van gegevens binnen de administratie van Klant, niet langer toestaan. Zodra de betreffende factuur is voldaan zal deze mogelijkheid weer beschikbaar komen.

10.12      In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Yoursminc en de verplichtingen van de Klant jegens Yoursminc onmiddellijk opeisbaar.

10.13    Yoursminc kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Yoursminc kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 11. Incassokosten

11.1    Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant incassokosten verschuldigd.

11.2   Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Yoursminc in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

11.3   De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1.     Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde dienst berusten uitsluitend bij Yoursminc. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht.

12.2.     Het is Yoursminc toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de dienst. Indien Yoursminc door middel van technische bescherming de programmatuur van Yoursminc heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 13a. Aansprakelijkheid

13.1.     Yoursminc is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

13.2.     De aansprakelijkheid van Yoursminc jegens klant is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door klant betaalde bedrag voor de dienst in de afgelopen 12 maanden (exclusief BTW).

13.3.     Klant vrijwaart Yoursminc voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst en/of de dienst.

13.4   Yoursminc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Yoursminc is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Yoursminc kenbaar behoorde te zijn.

13.5.     De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Yoursminc.

13.6   De Klant dient de schade waarvoor Yoursminc aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Yoursminc te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 13b. Aanvullende bepaling aansprakelijkheid in het kader van koppelingen met externe systemen

13.7   Yoursminc stelt diverse koppelingen met externe systemen beschikbaar aan haar klanten, zoals webshops. Yoursminc ondersteunt deze koppelingen op basis van ‘Best effort’, maar kan geen garantie geven op de volledige en voortdurende juistheid van de werking van deze koppelingen. Dit vanwege het feit dat Yoursminc geen enkele invloed heeft op ontwikkelingen en de kwaliteit van deze ontwikkelingen welke door de producent van de externe systemen worden uitgevoerd. Mochten onregelmatigheden binnen de werking van de koppeling met een extern systeem worden geconstateerd en gemeld bij Yoursminc, dan zal Yoursminc zich tot het uiterst inspannen deze onregelmatigheden te verhelpen.

13.8   Daar Yoursminc niet garant kan staan voor ontwikkelingen welke de producent van betreffende webshops uitvoert, is Yoursminc nimmer aansprakelijk voor foutieve interpretatie van gegevens door Yoursminc voor wat betreft de gegevens binnen de webshop. Om deze reden adviseert Yoursminc haar klanten om regelmatig te controleren of orders binnen de webshop correct binnen Yoursminc zijn overgenomen. Dit om er zeker van te zijn dat gegevens m.b.t. aangifte van de omzetbelasting en andere aangiften correct zijn.

Artikel 14. Overmacht

14.1.     In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Yoursminc door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Yoursminc kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Verjaringstermijn

15.1      Voor alle vorderingen en verweren jegens Yoursminc en de door Yoursminc (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

16.1.     Yoursminc behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2.     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

16.3.     Indien klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yoursminc partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

17.2      Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement Amsterdam.

17.3      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 18. Vindplaats

18.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 57365709.

 


Wijzigingshistorie


31 mei 2016


Artikel: 10.7 – Gewijzigd

Artikel: 11.1, 11.2 en 11.3 – Gewijzigd

Artikel: 13.4, 13.6, 13.7 en 13.8 – Gewijzigd

Artikel: 18.2 – Verwijderd